facebook
Przejście do strony Kontakt Przejście do platformy E-learning Poczta Przejście do strony Wydawnictwa ALMAMER Przejście do strony Facebook Przejście do strony KNOWLEDGE@WORK Powrót do strony głównej PL polska wersja EN angielska wersja UA ukraińska wersja

Więcej o kierunku Administracja | Zadzwoń tel. 22 321 85 55 | Napisz: rekrutacja@almamer.pl


Kierunek: Administracja
Specjalność: Administracja bezpieczeństwa publicznego

Studia I stopnia – stacjonarne i niestacjonarne
Kariera zawodowa

Absolwenci specjalności Administracja bezpieczeństwa publicznego są przygotowani do pracy w instytucjach zajmujących się bezpieczeństwem publicznym w tym w wymiarze europejskim oraz w zespołach realizujących zadania z zakresu zarządzania kryzysowego.

Przedmioty ogólne
język obcy; technologie informacyjne; filozofia; logika prawnicza; etyka zawodowa; podstawy psychologii; organizacja ochrony środowiska; prawo międzynarodowe; ochrona własności intelektualnej

Przedmioty podstawowe
podstawy wiedzy o państwie i prawie; historia administracji; nauka o administracji; konstytucyjny system organów państwowych; prawo administracyjne; postępowanie administracyjne; organizacja i zarządzanie w administracji publicznej; mikroekonomia; makroekonomia; publiczne prawo gospodarcze; wiedza o społeczeństwie obywatelskim

Przedmioty kierunkowe
prawo cywilne z umowami w administracji; prawo pracy i prawo urzędnicze; finanse publiczne i prawo finansowe; socjologia i metody badań socjologicznych; zamówienia publiczne; statystyka z demografią; instytucje i prawo Unii Europejskiej; postępowanie egzekucyjne w administracji; techniki negocjacji i mediacji w administracji

Kształcenie w zakresie specjalności
wyzwania i zagrożenia dla bezpieczeństwa publicznego; prawne podstawy bezpieczeństwa publicznego; strategia i system bezpieczeństwa narodowego RP; służby porządku publicznego; bezpieczeństwo infrastruktury krytycznej państwa; bezpieczeństwo przedsiębiorstwa publicznego; zarządzanie kryzysowe; administracja rządowa w systemie bezpieczeństwa publicznego; administracja samorządowa w systemie bezpieczeństwa publicznego; ochrona danych osobowych i informacji niejawnych; przygotowanie egzaminu dyplomowego, seminarium dypplomowe i praca dyplomowa

opinia studenta